اصلاح حساب

اصلاح حساب

اصلاح حساب ها در حسابداری از مهمترین اقدامات حسابداران بر اساس رویدهای مالی میباشد که در وسط سال یا آخر سال انجام میشود، یک شرکت برای آنکه بتواند صورت های مالی صحیح و قابل اتکا داشته باشد باید کلیه هزینه و درآمدهای یک دوره مالی را در محاسبات لحاظ کند، اما ممکن از در مواردی تاثیر رویدادها تا پایان دوره مالی تمام نشود که در این صورت تفکیک و ثبت بخش تحقق یافته درآمد یا هزینه در تهیه گزارشات مالی بسیار اهمیت دارد، این موارد باعث اهمیت و اصلاح حساب ها در حسابداری میباشد که به کمک حسابدار می آید.

با گذشت زمان ماهیت بخشی از حساب ها ممکن است تغییراتی داشته باشد، مثبل بخشی از حساب دارایی مستهلک میشود یا بخشی از حساب درآمد ها تحقق میابد، این تغییرات باعث میشود تا نیاز به اصلاح و تعدیل حساب ها انجام شود تا تغییرات به وجود آمد در حساب ها تفکیک شوند، این مراحل مجموعه ای از تغییرات مانند درآمد تحقق یافته ها و مستهلک شده ها میباشد که باید بروز رسانی شوند، انجام این موارد همان اصلاح حساب ها در حسابداری میباشد.

اصلاح حساب
اصلاح حساب
سوالات متداول در خصوص اصلاح حساب

سوالات متداول کاربران